Zimbabwe Profiles Education,Guides,Local Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na  D, E, F, G

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na  D, E, F, G

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na  D, E, F, G post thumbnail image

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na  D, E, F, G

“Tsumo” are pearls of wisdom or proverbs originating from the Shona language of Zimbabwe. They serve as concise yet profound messages, imparting valuable lessons about life. Utilized to disseminate wisdom, instill morals, offer cautionary tales, and ignite inspiration, these sayings carry significant depth, often requiring thoughtful contemplation to fully grasp their meaning. Their cultural and traditional importance is immense, as they encapsulate the rich heritage of Shona culture, ensuring the transmission of knowledge from one generation to another. Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letters D, F and G.

Tsumo Dzinotanga na D

 1. Dai ndakaziva haitungamire.
 2. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva.
 3. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu.
 4. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa.
 5. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga.
 6. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako.

Tsumo Dzinotanga na F

 

 1. Fodya haina manenji semhamba.
 2. Fodya haina shura sedoro.
 3. Fungira mumoyo rwedo rembwa.
Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na  D, E, F, G

[Image Credit: Britannica]

Tsumo Dzinotanga na G

 

 1. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa.
 2. Gangaidzwa mukwenyi mhezi yawavira mumoyo.
 3. Gangaidzwa vavigi kunhuhwa kwaakafa.
 4. Garwe haridyi chebamba, charo choza neronga.
 5. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana.
 6. Gona ana gona vakewo.
 7. Gona rehupfumi iziya.
 8. Gondo kuengerera raona zumbu.
 9. Gonzo mhini gara mumwena chakaipa chikuwaniremo.
 10. Gore jena chiregopenya ungazotorerwa ushe nedema.
 11. Gore haribvi pakabva rimwe.
 12. Gore musandu.
 13. Gotsi rutsito.
 14. Gudo guru peta muswe, vapwere vagokuremekedza.
 15. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga.
 16. Gumbeze rinodzinga nguva.
 17. Gumbo muupfu gumbo mushuga.
 18. Gumi rakadya vaviri.
 19. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku.
 20. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro.

Leave a Reply

Related Post

Peter Harry Wilson - Profile Of Zimbabwe Presidential Candidate| Political Career, Car Accident, Culpable Homicide, Political Vision

Peter Harry Wilson – Profile Of Zimbabwe Presidential Candidate| Political Career, Car Accident, Culpable Homicide, Political VisionPeter Harry Wilson – Profile Of Zimbabwe Presidential Candidate| Political Career, Car Accident, Culpable Homicide, Political Vision

Peter Harry Wilson – Profile Of Zimbabwe Presidential Candidate| Political Career, Car Accident, Culpable Homicide, Political Vision   Peter Harry Wilson is a Zimbabwean engineer, politician and presidential candidate for