Zimbabwe Profiles Education,Guides,Tsumo Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J post thumbnail image
Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

image credit: wired

Proverbs, known as Tsumo, in the Shona language of Zimbabwe, function as enlightening expressions. People utilize these sayings to share wisdom, communicate moral teachings, offer cautionary advice, and motivate others. Although some proverbs have direct interpretations, many harbor profound wisdom that unfolds through reflective contemplation. These expressions bear significance as they encapsulate a treasure trove of insights into Shona culture and tradition.

Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letter H

Hakuna bura rinoswatanukira panze rabva muvhu rakakombama
1. Hakuna dziva risina chura
2. Hakuna mombe inokorera pamarekete
3. Hakuna nyika isina rinda
4. Hanya nani chidoma chekwaChivi
5. Hapana angagone chisingagoneke naGona
6. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
7. Hapana mukadzi akashata muchando
8. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
9. Hapana mukuyu unovinga shiri
10. Hari haiviri isina mukuchidziri
11. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
12. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
13. Hope hadzina ndima
14. Hove dzinokwira dzine muronga
15. Hove huru dzinodyira kwodoka
16. Huku yemurombo inokandira mazai ayo iri mumuti
17. Hukwana inodya ndeiri pana mai
18. Hurudza inofa ichinzi inodya
19. Hwahwa hahuna mbuva
20. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa

Also Read: https://zimprofiles.com/tsumo-dzechishona-dzinotanga-na-d-e-f-g/

Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letter I

 1. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
 2. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
 3. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
 4. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
 5. Ikamwe pagore hembe yenherera
 6. Imbwa mbiri hadzitorerwi/hadzibvutirwi nyama
 7. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
 8. Imbwa payadyira haipakanganwi
 9. Imbwa yakwavarara yatya
 10. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
 11. Imire haifuriri dzivete
 12. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
 13. Igangaidza musvipi, garahwa kurambira pagurokuro
 14. Ishe ndishe, muranda muranda
 15. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
 16. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na H, I, J

image credit: The New Yorker

Also Read:https://zimprofiles.com/tsumo-dzechishona-dzinotanga-na-m/

Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letter J

1.Jongosi kunyimwa mashanga iro ndiro rakarima gombo


Leave a Reply

Related Post