Zimbabwe Profiles Education,Guides,Local Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na B

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na B

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na B post thumbnail image

Tsumo dzeChisShona Dzinotanga na B

Tsumo are wise sayings (proverbs)  in the Shona language from Zimbabwe. People use these sayings to share wisdom, teach morals, give warnings, and inspire others. Some of them have clear meanings, but many have deeper wisdom that you can uncover with careful thought. These sayings are important because they hold a lot of knowledge about Shona culture and tradition.

Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letter B.

 

  1. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu.
  2. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai.
  3. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro.
  4. Basa mangwanani.
  5. Benzi bvunza rakanaka.
  6. Benzi raramba mbanda harirapiki.
  7. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani.
  8. Bere zvarakatya mapapata aro mangani.
  9. Bvupa jena rakabva munyama.

Leave a Reply

Related Post