Zimbabwe Profiles Education,Guides,Local Tsumo DzeChiShona Dzinotanga na A

Tsumo DzeChiShona Dzinotanga na A

Tsumo DzeChiShona Dzinotanga na A post thumbnail image

Tsumo DzeChiShona Dzinotanga na A

Tsumo refers to a collection of proverbs within the Shona language in Zimbabwe. These proverbs, known as Tsumo expressions, serve various purposes such as conveying wisdom, imparting moral lessons, issuing warnings, and offering inspiration. While some of these proverbs may have straightforward or literal meanings, the depth of wisdom within Tsumo becomes apparent through nuanced interpretations, revealing the cultural richness and traditional knowledge embedded in these sayings. Here is list of Tsumo dzeChiShona dzinotanga na A.

 

 1. Abara achena mwoyo.
 2. Abereka otochena moyo.
 3. Abva zunde haachadyiwi navashe.
 4. Adenha mangwiro otokwinya.
 5. Afa nemaronda enyora haachemwi.
 6. Afamba apota.
 7. Afirwa haaringwi kumeso.
 8. Aguta haaoneki.
 9. Aita chake ndihombarume.
 10. Aiva madziva ave mazambuko.
 11. Akabata sando anongoona chese-chese sechipikiri.

  [Image Credit: Britannica]

 12. Akanga nyimo awangarara.
 13. Akazvara sekera muchitende / Akazvara sekera munyasi medengu.
 14. Akoromoka awa.
 15. Akuti rima ati ugute.
 16. Akumhina afamba hazvienzani naTigere.
 17. Akuruma nzeve ndewako.
 18. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro.
 19. Ane benzi ndeane rake kudzana anopururudza.
 20. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa.
 21. Ane marengenya haacharike moto.
 22. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni.
 23. Ane mombe yake anoziva makumire ayo.
 24. Anokutukira badza unokupa upfumi.
 25. Anyumwa bere nderake.
 26. Apunyaira haashayi misodzi.
 27. Ashamba haanokorerwi.
 28. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo.
 29. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro.
 30. Atswinya arwa.
 31. Avengwa anhuhwa.

Leave a Reply

Related Post