Zimbabwe Profiles Education,Guides,Local Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na C

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na C

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na C post thumbnail image

Tsumo dzeChiShona Dzinotanga na C

 

“Tsumo” are wise sayings or proverbs in the Shona language from Zimbabwe. They’re like short, meaningful messages that teach important lessons about life. People use them to share wisdom, teach morals, give warnings, and inspire others. Some are easy to understand, but many have deeper meanings you can uncover with careful thought. These sayings are valuable because they hold a lot of knowledge about Shona culture and tradition, passing down wisdom from one generation to the next.

 

Also Read: Tsumo DzeChiShona Dzinotanga na A

 

Here is list of Tsumo dzeChiShona which start with the letter C.

 

 1. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba.
 2. Chafamba chasvava.
 3. Chafamba kamwe hachiteivi.
 4. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo.
 5. Chaitemura chava kuseva.
 6. Chaiti chururu chakapwa.
 7. Chakabaya chikachokera.
 8. Chakadya chakaoneka, mutanda wakasiya mbare.
 9. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa.
 10. Chakafukidza dzimba matenga.
 11. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu).
 12. Chakare ndicho chinokudza nherera ?
 13. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira.
 14. Chakatanga ndochakachenjedza.
 15. Chako ndechako kuseva unosiya muto.
 16. Chamuka inyama.
 17. Chana chidiki chirangaranga.
 18. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo.
 19. Chapinda munzeve chavaridza bonde.
 20. Chara chimwe hachitswanyi inda.
 21. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti.
 22. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba.
 23. Chati homu chareva.
 24. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope.
 25. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho.
 26. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri.
 27. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri.
 28. Chawana hama hachisekwi.
 29. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa.
 30. Chawira pasi mudzimu wembwa.
 31. Chekuba hachigari.
 32. Chembere masikati usiku imvana.
 33. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota.
 34. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta.
 35. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu.
 36. Chembere nzenza dzakabvira kumahumbwe.
 37. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi.
 38. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi.
 39. Chibage chinovandira kune vasina meno.
 40. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho.
 41. Chidamoyo hamba yakada makwati.
 42. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho.
 43. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto.
 44. Chidiki chakapedza chikuru.
 45. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora.
 46. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru.
 47. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena.
 48. Chigare chenda kudya akaitakura.
 49. Chigarisano ndicho chine mhosva.
 50. Chigere ibwe muti unowa.
  Here is list of Tsumo dzeChiShona dzinotanga na C

  [Image Credit: Britannica]

   
 51. Chikakarara nganda reshumba/nzou.
 52. Chikomba chinovirima kwacho.
 53. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere.
 54. Chikuni chinoda mukuchidziri.
 55. Chimwe nachimwe chine nguva yacho.
 56. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe.
 57. Chinobhururuka chinomhara.
 58. Chinogova ruoko muromo haugovi.
 59. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe.
 60. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka.
 61. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro.
 62. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe.
 63. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa.
 64. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba.
 65. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho.
 66. Chinorwadza chinogutsa auya nacho.
 67. Chinotanga mberi mashura.
 68. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava.
 69. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega.
 70. Chinozipa chinoregwa.
 71. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara.
 72. Chinya chegurwe kudashura gumbo neshungu.
 73. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda.
 74. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa.
 75. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro.
 76. Chirere mangwana chigozokurerawo.
 77. Chiri kwaOdzi ndochiri kwaSave.
 78. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho.
 79. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira.
 80. Chiri pamuchena chiri pamutenure.
 81. Chiri pamumwe chiri padanda.
 82. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo.
 83. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri.
 84. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho.
 85. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto.
 86. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo.
 87. Chisi chako masimba mashoma.
 88. Chisi chako pembera wadya.
 89. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata.
 90. Chisi hachieri musi vacharimwa.
 91. Chisingaperi chinoshura (tsambarafuta rawe igo).
 92. Chitaurirwa mbare dzekumusana.
 93. Chitende chinorema ndechine mhodzi.
 94. Chitsva chiri murutsoka.
 95. Chitsva chitsva munamba wejenachena.
 96. Chiunu hachina murombo.
 97. Chivendekete anoseka chimedure.
 98. Chomukuru anopa omene.
 99. Chomukuru hachikumbirwi
 100. Chura kugara mumvura handi kunwa

Leave a Reply

Related Post